stenly a jeho stránky

NOVĚ > aktuality

Policejní "civilní" Passaty a rychlost

Mohou civilní policejní auta překračovat rychlost? A pokud ano, za jakých podmínek? Mohou nás při tom třeba měřit radarem? Chcete-li znát skutečnou pravdu, čtěte dál!
V poslední době začal po internetu opět kolovat další ze zaručených návodů, jak se vyhnout postihu za dopravní přestupek, tentokrát ve vztahu k měřením rychlosti prováděným Policií ČR z neoznačeného vozidla. Vtip je ale v tom, že tento návod, podobně jako řada jiných, zpravidla anonymních rad, není podložen jednoznačnými argumenty a v řadě věcí si plete pojmy s dojmy. Opak by nás totiž mohl přijít docela draho!

I když si nedělám ambice, že tímto příspěvkem celou věc jednou pro vždy vyjasní, pokusím se přesto přeložit několik velice stručných, avšak právně podložených argumentů, že kterých - snad - jasně vyplyne, že měření prováděné Policií ČR z neoznačených vozidel je legální, a to i v případě, kdy při něm policejní vozidlo samo překročí nejvyšší dovolenou rychlost.

Fakta místo spekulací

Fakt č. 1 - Výjimky z rychlosti:

Pro vozidla Policie ČR, o nichž to ministr vnitra stanoví vnitřním aktem, platí výjimka z dodržování nejvyšší dovolené rychlosti, pokud k němu dochází v souvislosti s plněním úkolů stanovených právním předpisem. Tímto úkolem přitom je i dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu, včetně měření rychlosti vozidel. Konkrétně je tato úprava obsažena v § 18 odst. 9 zákona o silničním provozu, kde je stanoveno:

"Ustanovení odstavců 3, 4 a 8 neplatí pro řidiče zpravodajských služeb a stanovených útvarů policie a stanovených útvarů celních orgánů, je-li to nezbytně nutné k plnění úkolů stanovených zvláštním právním předpisem, je však povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost silničního provozu na pozemních komunikacích. Útvary policie stanoví ministr vnitra. Útvary celních orgánů stanoví ministr financí."

Odstavce 3, 4 a 8 stanovují obecné rychlostní limity pro jízdu v obci, mimo obec a při použití sněhových řetězů. Z obsahu zákonné výjimky je přitom zřejmé, že se nevyžaduje žádné zvláštní označení vozidel, které do jejího režimu spadají, a postačuje samotný fakt, že tato policejní vozidla jsou pokryta aktem ministra vnitra.

Samotné nařízení ministra vnitra je při vymezení vozidel spadajících do zákonné výjimky poměrně velkorysé, když stanoví výjimku pro všechny řidiče vozidel Policejního prezidia České republiky, útvarů Policie České republiky s působností na celém území České republiky a útvarů s územně vymezenou působností. Pochopitelně jedině při zachování zákonné podmínky, že rychlejší jízda je nezbytně nutná k plnění stanovených úkolů policie.

Závěr:

Překračování rychlosti policejními vozidly, dochází-li k němu v souvislosti s výkonem dohledu na bezpečnost a plynulost provozu, je legální, takže i výsledek měření představuje důkaz získaný v souladu se zákonem. Sporný moment by nastal pouze v případě, kdy by rychlost jízdy byla v určitém úseku dána dopravní značkou, takže by nevyplývala z vymezených ustanovení zákona o silničním provozu, stanovících obecnou úpravu. Místní a přechodnou úpravu totiž zákonná dikce § 18 odst. 9 nepokrývá, přesto by se zřejmě i takovou výjimku dalo dovozovat výkladem s ohledem na účel dané zákonné výjimky.

Fakt č. 2 - Právo přednostní jízdy

Pokud by však řidiči neoznačených vozidel měli v souvislosti s měřením rychlosti poružit jiné pravidlo provozu, např. pokud by předjížděli zprava, pak už musí užít (slovy zákona) výstražného světla modré barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení. V obecné mluvě se toto zařízení označuje jako "modrý maják", i když může mít i podobu jinou, než na kterou jsme po léta byli zvyklí, což je i případ policejních passatů. Takovým vozidlům se pak říká vozidla s právem přednostní jízdy.

Přesný rozsah výjimek pro vozidla s právem přednostní jízdy, mezi která patří nejen vozidla policie, ale třeba i hasičů, záchranné služby či obecních policií, opět stanovuje zákon o silničním provozu, a to konkrétně v § 41. Rozbor této rozsáhlé výjimky je však pro tento příspěvek bezpředmětný, neboť, jak již bylo řečeno, civilní vozidla policie jsou již pokryta jiným, a to speciálním ustanovením. Civilní vozidla však nemají právo přednostní jízdy, i když i tady platí pro ostatní řidiče například zákaz bránit rychleji jedoucímu vozidlu v předjíždění.

Závěr:

Pro výjimku z rychlosti se o vozidlo s právem přednostní jízdy, používající modrý maják, jednat nemusí. Pro výjimku z ostatních pravidel by už i policejní Passat musel užívat výstražného světla modré barvy.

Fakt č. 3: Zastavování vozidel

Zákon o silničním provozu (§ 79) nevyžaduje, aby vozidlo, které řidiče zastavuje, bylo zvláštním způsobem označeno. Jde-li o vozidlo Policie ČR, musí však být policista oděn do služebního stejnokroje. Samotné zastavování vozidel z jedoucího auta se provádí  kýváním paže nahoru a dolů nebo vysunutým zastavovacím terčem, popřípadě i rozsvícením nápisu "STOP" ze směru jízdy zastavovaného vozidla, a to zepředu i zezadu.

Podobně ani nový zákon o Policii ČR (č. 273/2008 Sb.) nevyžaduje, aby služební vozidla Policie ČR byla vždy zvláštním způsobem označena, stanoví pouze, že takové označení Policie ČR může užívat, zatímco všem ostatním je jeho užití zapovězeno.

Závěr:

Policisté ve služebních stejnokrojích mohou z policejních passatů ostatní vozidla legálně zastavovat, přičemž k tomu zpravidla budou využívat rozsvícení nápisu "STOP", kterým jsou tato vozidla vybavena. Ostatní řidiči musí tento pokyn bezpodmínečně uposlechnout.

Autor: JUDr. Jan Kněžínek
Žádné komentáře