stenly a jeho stránky

NOVĚ > aktuality

Odpovědnost za škody vzniklé na rozbitých cestách

V nedávné době se rozpoutala velká diskuze o odpovědnosti za škodu, která vznikne na vozidlech v důsledku �patného stavu pozemní komunikace, a to v návaznosti na usnesení Ústavního soudu k tomuto problému ze dne 2. července 2009 (sp. zn. I.ÚS 2729/08). Ústavní soud však v podstatě nic převratného neřekl, a to i z důvodu, že celá problematika je poměrně jednoznačně upravena v zákoně o pozemních komunikacích (zákon č. 13/1997 Sb., v platném znění).

Kdy vlastník pozemní komunikace odpovídá za škodu

Zákon o pozemních komunikacích obsahuje základní principy, od nichž se odvozuje případná odpovědnost vlastníka pozemní komunikace za škodu, která užíváním této komunikace vznikla.

Pro praxi je zřejmě nejdůležitější, že je zákonem vyloučena odpovědnost vlastníka za běžné škody. Zákon pro tyto případy stanoví, že uživatelé dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku nemají nárok na náhradu škody, která jim vznikla ze stavebního stavu nebo dopravně technického stavu těchto pozemních komunikací.

Pokud to převedeme na řidiče, pak tato úprava odpovídá i povinnosti řidiče podle zákona o silničním provozu přizpůsobit rychlost jízdy  předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě a jiným okolnostem, které je možno předvídat.

Vlastník pozemní komunikace však už odpovídá za škody vzniklé uživatelům těchto pozemních komunikací, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti. Své odpovědnosti by se vlastník zprostil, pokud prokáže, že nebylo v mezích jeho mo�ností tuto závadu odstranit, ani na ni nemohl předepsaným způsobem - jako na překážku silničního provozu - upozornit.. U závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky by musel prokázat, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu zmírnit, ani na ni nemohl předepsaným způsobem upozornit.

Kdy je podle zákona silnice "sjízdná"

Pozemní komunikace jsou podle zákona sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Závadou ve sjízdnosti se podle zákona o pozemních komunikacích rozumí taková změna ve sjízdnosti dálnice, silnice nebo místní komunikace, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Kdo je vlastníkem pozemní komunikace

Vlastnictví k jednotlivým druhům pozemních komunikací se odvíjí od úpravy obsažené v zákoně o pozemních komunikacích. Ten stanovuje následující pravidla o tom, komu konkrétní pozemní komunikace patří:

1. vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát, tedy Česká republika;
2. vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj jako vyšší územně samosprávný celek, na jehož území se tyto silnice nacházejí;
3. vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí.
4. vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba.

Autor: JUDr. Jan Kněžínek
Žádné komentáře